Образи от Белене: рисунки и спомени на д-р Петър Байчев от концлагерите

Вече повече от 50 години в българското историческо знание и памет съществува сериозна празнина – липсват автентични визуални свидетелства от комунистическите трудово-възпитателни лагери в България. Хилядите лични спомени, документите от архивите, ретроспективните възстановки – въпреки богатството и приноса им за оценката на комунистическо минало – не могат да заместят непосредствената, жива снимка или образ.


Изложбата, която ще организира Институт за изследване на близкото минало, ще се опита да запълни тази празнина като покаже на българската публика автентични рисунки, портрети на български граждани, репресирани от комунистическия режим по политически и биографични причини, както и моменти от техния мъчителен живот в „концлагерна България“.

Период на изпълнение: 2014 г.

Цялата публикация „Образи от Белене: рисунки и спомени на д-р Петър Байчев от концлагерите“

Да помним и разбираме комунизма в България

Настоящият проект стъпва върху някои от най-основните посоки, които сме развивали през последните 10 години с идеята да задълбочи и разшири техния обхват.

Период на изпълнение: 2013 – 2016 г.

Институтът се стреми да променя изследователската перспектива, да се насочи към изследване в дълбочина на комунистическия период, да съсредоточи вниманието си върху социалната сфера и всекидневния живот, върху изучаването на определени професионални и социални групи.

Цялата публикация „Да помним и разбираме комунизма в България“

Устна история на комунизма в България (1944-1989)

от две части:

(1) дълбочинни интервюта с хора, живели по времето на комунистическата власт и

(2) конкурс за написване на житейски разкази или на предоставяне на автентични дневници от времето на комунизма.

Период на изпълнение: 2010 – 2012 г.

Целта ни е да създадем богата база данни от житейски разкази на хора, живели през комунизма. Както е отбелязано при самото формулиране на темата, тази база данни ще включва информация от два вида извори – интервюта и писмени житейски разкази, получени по линията на обявен конкурс за написване на спомени или предоставяне на автентични дневници от периода 1944-1989 г. Двете форми на свидетелстване имат много общи неща и в същото време предполагат различна степен на съзнателност и съотношение между спонтанност и автоцензура. От тази гледна точка те плодотворно се допълват и предлагат плоскост за взаимна верификация. Трудно може да предвидим кои и колко ще участват в конкурса за написване на спомени и предоставяне на лични дневници.

Цялата публикация „Устна история на комунизма в България (1944-1989)“

Политики на паметта и знанието

Близкото минало и съвременните му употреби в България.

Период на изпълнение: 2007 – 2010 г.

Възприемайки познаването, разбирането и оценката на близкото минало като основна предпоставка за изграждането на свободно и проспериращо общество в сегашно и бъдеще време, проектът цели: 1) да стимулира и подкрепя публичния интерес и критичното знание за комунистическия период и прехода към демокрация в България. 2) да консолидира съществуващото знание, да открие неизвестни факти и документи и да ги предостави свободно на обществеността. 3) да институционализира знанието и паметта за близкото минало чрез образователните и мемориални институции и събития. 4) да утвърди Института за изследване на близкото минало като международен център за съхраняване и изучаване на комунистическия и преходен период в България.

Партньори в изпълнението на проекта: На различни етапи от изпълнението на проекта Института ще си сътрудничи с Философски факултет на СУ, Журналистически факултет, провинциални университети, Българска медийна коалиция, Съюз на репресираните в България.

Цялата публикация „Политики на паметта и знанието“

Изследвания на периода на комунизма 1944-1989 г.

Период на изпълнение: 2005 – 2008 г.

Институт за изследване на близкото минало инициира и осъществява с Институт „Отворено общество“ общ проект за подпомагането и публикуването на индивидуални научни изследвания върху периода на комунизма в България. Резултатите се очакват през 2007 – 2008 г.

Изследователската програма обхваща 16 теми, разработвани от 10 изследователи:

Цялата публикация „Изследвания на периода на комунизма 1944-1989 г.“

Разбудена памет – гласовете отдолу

Това е първият самостоятелен проект на института. Неговата цел е да подпомогне създаването на публични практики, които не само да освободят блокираната памет, но и да насърчат определени поведения и ценностни ориентации. Да подпомогнат процеса на въвличане на хората от провинцията (село, малък град, средно голям град) в активна рефлексия върху миналото, използвайки механизма на личния житейски разказ.

Период на изпълнение: 2005 – 2008 г.

Разказът като инструмент за отключване на забравеното и премълчаното, на самооценката и равносметката. Смятаме, че този подход не само ще помогне да се приближим до отговор на въпроса относно причините за мълчанието, неучастието, отчуждението от собственото минало и меланхолията на провинцията, но е в състояние и да играе определена социално-терапевтична роля.

Цялата публикация „Разбудена памет – гласовете отдолу“