Bulgarian Communism as Civilizational Phenomenon

Prof. Hristo Todorov (Head of Philosophy Department at the New Bulgarian University) review Prof. Znepolski’s book Bulgarian Communism. Socio-cultural Aspects and Power Trajectory on the pages of Literary Newspaper Weekly.

Full text is available only in Bulgarian!

Монографията на Ивайло Знеполски Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория е петата книга от поредицата МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО на Института за изследване на близкото минало. За разлика от останалите книги от поредицата, които се занимават с по-частни теми, свързани с комунистическото минало на България, изследването на Ивайло Знеполски предлага цялостно теоретично описание на българския комунизъм. То си поставя за задача да проследи основните фази в разгръщането на българския комунизъм във времето и успоредно с това да изясни неговите главни структурни характеристики като особен тип общество. Тези две цели са различни. Първата от тях, изследването динамиката на явленията, е специфична цел на историческата наука и изисква прилагането на познавателните средства на историята. Втората цел, изследването на обществената структура, е характерна за социологията и предполага използването на съвсем друг инструментариум.


Христо П. Тодоров, в-к “Литературен вестник“, бр. 6, 18 – 24.02.2009 г.