Avramov and Elenkov’s books reviewed on Literary Newsletter

The editor of the Literary Newspaper Ognyan Doynov published short reviews of the recently published books of Ivan Elenkov “The Cultural Front. (Bulgarian Culture during the Communist Era ­ – Political Manegement, Ideological Basis, Institutional Regimes)” and “Money and De/Stabilization in Bulgaria 1948 – 1989” by Roumen Avramov.

Full text is available only in Bulgarian!

Румен Аврамов,Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989“, Институт за изследване на близкото минало; изд. “Сиела”, С., 2008,340 стр., 15 лв.

Изследването разглежда механизмите на “паричната политика” през посочения период, както и два от опитите (началото на 60-те и края на 80-те години) за макроикономическа стабилизация по време на комунистическия режим. Проучените документи от разсекретените архивни фондове на Българска народна банка създават по-ясна представа за начина на действие и границите на мисленето на отговорните за стопанската политика в страната, съпоставени с най-критично настроените икономисти от същия период.

Иван Еленков, “Културният фронт. (Българската култура през епохата на комунизма – политическо управление, идеологически основания, институционални режими), Институт за изследване на близкото минало; изд. “Сиела”, С., 2008, 544 стр., 18 лв.

Предметът на изследване в “Културният фронт” визира политическото управление, идеологическите основания и институционалните режими на организация на културата през десетилетията на комунизма в страната, когата управлява убеждението, че отношенията в т.нар. културно пространство са “изцяло властови и всички прояви в него могат да се разберат като реплики в тези отношения”.


Литературен вестник, бр. 4 от 05-12 февруари, 2009 г.