Създаване и развитие на кооперативните стопанства в Гоцеделчевско 1946-1989 г. (Благоевград

Автор/и: Никола Юсев

Издателство: самиздат)
Година: