„Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“

Автор: Ивайло Знеполски

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Ивайло Знеполски, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Съдържание

ПРЕДГОВОР: ЗА ХАРАКТЕРА И ЦЕЛИТЕ НА КНИГАТА

ПЪРВА ЧАСТ: УСТАНОВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ. „НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ“ И ТОТАЛИТАРНО ГОСПОДСТВО

I. Властова траектория на комунистическия режим в България

II. Началото: преврат, народно въстание, окупация или революция?

 • Комунистическата съпротива – днешната война на цифри и техните интерпретации
 • Реторики на героизиране и стратегии на виктимизиране
 • Контекстите на българското и югославското съпротивителни движения
 • Девети септември – един предизвестен разпад
 • За смисъла на понятията

III. Курс към мобилизиране на масите

 • Партията от нов тип – основно оръжие на комунистическата хегемония
 • Курс към масовизиране на комунистическата партия и национализиране на масите
 • Социален деконструктивизъм и дълбока криза на идентичността
 • Съблазняване и ентусиазиране на масите
 • Политическа употреба на егалитарните нагласи
 • Неизбежният данък на идеализма – Социалният миметизъм – оръжие за оцеляване
 • Интелектуалците и комунистическата власт
 • Двата антифашизма и днешните опити за пресемантизиране на „деня на победата“

IV. Революционно насилие и тоталитарен произвол

 • Дивото правосъдие и неговите мишени
 • Културни предпоставки на насилието
 • Колко са действителните жертви
 • Народният съд – продължение на дивото правосъдие с други средства
 • Народният съд и Нюрнбергският процес
 • Фашист – една генерализираща метафора
 • Експроприацията – символна форма на класов геноцид

V. Димитров и Сталин. Тоталитарната личност и „народната демокрация“

 • Дневникът на Георги Димитров
 • Георги Димитров – творение на Сталин
 • Две родини, два дълга
 • За природата на народната демокрация
 • Последният урок на Сталин
 • Семантичната двойственост на понятието народ

VI. Аграризъм, комунизъм, аграркомунизъм

 • БЗНС и БРП(к). Из история на отношенията – прилики, отлики, съперничество
 • Александър Стамболийски и идеологията на аграризма
 • Борба за селските маси. Опити за реанимиране на аграризма в границите на Отечествения фронт
 • Разединение и разгром на земеделското движение
 • Новата роля на сдружените земеделци в комунистическата стратегия
 • Аграркомунизмът – български вариант на комунизма

VII. Съветизацията на България – основен ресурс на комунистическата власт

 • Обективни и субективни предпоставки за бързата съветизация на страната

VIII. Изплитане на тоталитарната мрежа

 • Разрушаване на социалната структура и алиениране на обществото
 • Народна демокрация и тоталитаризъм
 • Малките страни и тоталитаризмът
 • Имитативността на режима като фактор за смекчаването му

ВТОРА ЧАСТ: РЕАЛНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КРАЯТ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МЕЧТАЕНЕ

ІХ. Форсирана индустриализация и социално инженерство

 • Насилствено акумулиране на финансови ресурси
 • Един важен ресурс – национализирането на масите
 • Човешката цена на комунистическия растеж
 • Процесите на миграция и акултурация в призмата на изкуството
 • Комунизмът – хитрост на историята?
 • „Ние построихме две Българии“: зад кулисите на пропагандната реторика

Х. Консенсус около нормите на режима през 60-те години: корумпиране на обществото

 • Групови и индивидуални стратегии за включване в в консенсуса
 • Социална политика в „служба на народа“
 • Корумпиране на масите
 • Купуване на политическата лоялност
 • Общество на генерализираната корупция
 • Природата на политическия режим и характерът на социалната политика
 • Социалните придобивки от времето на комунизма в изпитанията на прехода

ХI. Посланията на понятието „реален социализъм“

 • Археология на понятието
 • Прочити „отгоре“ и „отдолу“ на понятието „реален социализъм»“
 • Контекстуални значения на понятието „реален социализъм»“
 • Краят на комунистическото мечтаене

ХІI. Социална структура на „реалния социализъм“

 • Работниците и селяните – две „дружески класи“
 • Номенклатурата – една нова класа?
 • Комунистическата собственост – ничия собственост
 • Социални страти или социални роли
 • Комунистическото общество – аморфен агрегат от индивиди

ХIII. Масовизиране и бюрократизиране на комунистическата партия и обществените последици от това

 • Синдромът „Галилео Галилей“
 • Разцепване на партийните елити. Увеличаваща се пропаст между ръководния апарат и партийната база
 • Апаратчици и технократи. Кадровите рокади и социалните им последици

ХIV. Граници на комунистическата политическа модернизация

 • Разминаване на процесите на индустриализация и модернизация
 • Имитативната модернизация
 • Липсващият субект на реформите

ЕПИЛОГ: ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙ – КОМУНИЗМЪТ ПРЕД НЕРАЗРЕШИМА ДИЛЕМА