Да помним и разбираме комунизма в България

Настоящият проект стъпва върху някои от най-основните посоки, които сме развивали през последните 10 години с идеята да задълбочи и разшири техния обхват.

Период на изпълнение: 2013 – 2016 г.

Институтът се стреми да променя изследователската перспектива, да се насочи към изследване в дълбочина на комунистическия период, да съсредоточи вниманието си върху социалната сфера и всекидневния живот, върху изучаването на определени професионални и социални групи.

Основни дейности:

(1) Продължаване на  дейностите по  “Устна история на комунизма“. Насочване на вниманието към неизследвани достатъчно социални групи, професии и роли в комунистическото общество: юристи (адвокати, съдии, прокурори), стопански дейци (ръководители на социалистически крупни обединения или концерни), интелектуалци (университетски преподаватели, писатели, журналисти), свещеници (православни, протестантски пастори, мюфтии), дипломати, спортисти, артистични кръгови (писатели, певци, музиканти), членове на БЗНС, представители на еврейската общност в България, български евреи, изселени в Израел и др.

(2) Подпомагане и насочване на активна изследователска дейност: подкрепа на конкурсен принцип на 5 индивидуални изследователски проекти в сферата на социалния живот в комунистическото общество и социалистическото всекидневие, с продължителност 3 години. Предлагаме примерен лист на темите, които в процеса на реализиране на проекта ще бъдат уточнени допълнително:

  • Капитализъм в социалистически одежди. Процесът срещу Георги Найденов и икономическата групировка ТЕКСИМ – икономически престъпления или пресичане на опити за стопанско обновление?
  • Профсъюзите и работническото представителство – инструмент за контрол и/или за регулиране на трудовите отношения. Каква става с “работническата класа”?
  • Всеобщото безплатно здравеопазване и проблемите на здравната база и на публичното здраве.
  • Как да преминеш желязната завеса: паспортен режим, пътувания в чужбина и бягства през границата.
  • Социалистическата тежка индустрия и индустриалните аварии: провалените амбиции за модернизиране на промишлеността и социалните последствия.

Целта на тази част от проекта е да се създадат подходящи условия за задълбочена, по съвременните стандарти, изследователска работа и подпомагане процеса по създаване на изследователски и преподавателски кадри в областта на комунистическия период. Очакваният резултат са пет монографии.

(3) Стипендии за млади изследователи (докторанти и постдокторанти). Те ще работят под ръководството на старши изследователите, спечелили конкурса по горепосочените теми.

(4) Организиране на международна конференция на тема: “Как да използваме историческите извори при изследване на комунизма: устна история, житейски разкази, изследване през случая, травмата на събитието”. За участие в конференцията ще бъдат поканени историци от България, Франция, Германия, САЩ и страни от Източна Европа.

(5) Използване и публично експониране на натрупания потенциал на Института и събраните архивни фондове. Резултатите от дейностите на Института през последните години по линията на устната история и автобиографичните разкази, без да бъдат научно обработени и публично представени, губят ценността си. Те остават затворени в папките и не могат да бъдат ползвани и от изследователите или журналистите. Предвижда се обработването и публикуването на два тома с житейски разкази и два тома с материали от устната история.

(6) Продължение на конкурса за житейски разкази, дневници и спомени “Това е моето минало”.

 (7) Попълване на изгражданата през годините библиотека с нови книги и изработването на удобен за ползване каталог.


С подкрепата на: “America for Bulgaria” Foundation.