Орбити на социалистическото всекидневие

Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България

Автор: Иван Еленков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2018

ISBN: 978-954-28-24-893

Това издание се ползва с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

На 13 февруари 1954 г. Държавно индустриално обединение „Вълнена индустрия“ се обръща с писмо до Съюза на художниците в България относно разработката на проекти за жакардови одеяла „…с фигури от сегашния бит на народа…“ На корицата е завършеният продукт.

ПРЕДГОВОР

I. ЧЕРВЕНАТА НИШКА НА ДНИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБХВАТ
И ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ НА МАСИТЕ В РАННОТО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ВСЕКИДНЕВИЕ

1.1. Въпросът за предходния опит: държавното мероприятие „Труд и радост“ (1941-1944 г.) и отечественофронтовското „Отдих и култура на трудещите се“ (1945-1948 г.). Кога протича превратът в непосредственото съществуване?

1.2. Професионални съюзи и обществени организации в уредбата на новото всекидневие

1.2.1. ОРПС. Продоволствено снабдяване и разпределение, жилищно настаняване и наеми, организирана почивка

1.2.2. Отечественият фронт: нарядни храни, стопанска и обществена мобилизация, подбор на надеждни елементи за строителството на народната демокрация

1.3. Продоволствено-разпределителни контингенти и категории население

II. СОЦИАЛНАТА БЕЗТЕГЛОВНОСТ НА ОТНЕТИТЕ СЪСТОЯНИЯ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ: ФОРМИ, СЪОТНОШЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ НА ГРАНИЦИ

2.1. Скоропостижната кончина на притежанията

2.1.1. Законът за собствеността от 1951 г., Новата конституция от 1971 г. и Законът за собствеността на гражданите от 1973 г.

2.1.2. Хроники на самотека – изначалният и постоянен въпрос за безстопанствеността, нехайното отношение, злоупотребите с общонародното достояние и техните причинители, от една страна, от друга – институционалното постоянство на политическия натиск на микросоциално равнище. Последици.

2.1.3. Превращения на личното ползване и личната трудова дейност за производство на стоки и услуги. Дефицитът, качеството, „Системата за самозадоволяване“ и „Направи си сам“

III. ЗВЕЗДИ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН. ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРИДАВАНЕ ВСЕКИДНЕВНА НАГЛЕДНОСТ НА КОМУНИЗМА, УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩНИЯ СВЯТ, ИДЕОЛОГИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАВНОВЕСИЕ НА ПРЕДМЕТНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ

3.1. Ранни институции и нормативни предписания как да изглежда победният строй

3.1.1. Съюзът на художниците в България

3.1.2. Стопанският съвет на СХБ

3.1.3. Фонд за творческо подпомагане на работниците в изкуството, в частност Фонд сметка за подпомагане на художниците към Съюза на художниците в България

3.1.4. Художествени съвети

3.2. Нови структури за образно покриване на пространството и обхват на вещния свят

3.2.1. Предприятията „Културен отдих и художестве на украса“

3.2.2. Стопанското предприятие „Реклама“

3.2.3. Центърът за нови стоки и мода

3.3. От ЦНСМ към институционална организация и нормативно уреждане на промишлената естетика, наричана още и „дизайн“

3.3.1. Постановление № 65 от 28 май 1963 г. на Министерския съвет на НРБ

3.3.2. Постановление № 26 от 5 август 1972 г. на ЦК на БКП и Министерския съвет

3.3.3. Държавната комисия за изобразителни и приложни изкуства и архитектура

3.3.4. Дизайнът и социалното равновесие на вещния свят
през последните десетилетия на епохата

IV. ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО КАТО АСОЦИАЛНА ПУСТОШ: КЪМ ВЪПРОСА ЗА КОРУПЦИЯТА У НАС ПРЕЗ КЪСНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА