Политики на паметта и знанието

Близкото минало и съвременните му употреби в България.

Период на изпълнение: 2007 – 2010 г.

Възприемайки познаването, разбирането и оценката на близкото минало като основна предпоставка за изграждането на свободно и проспериращо общество в сегашно и бъдеще време, проектът цели: 1) да стимулира и подкрепя публичния интерес и критичното знание за комунистическия период и прехода към демокрация в България. 2) да консолидира съществуващото знание, да открие неизвестни факти и документи и да ги предостави свободно на обществеността. 3) да институционализира знанието и паметта за близкото минало чрез образователните и мемориални институции и събития. 4) да утвърди Института за изследване на близкото минало като международен център за съхраняване и изучаване на комунистическия и преходен период в България.

Партньори в изпълнението на проекта: На различни етапи от изпълнението на проекта Института ще си сътрудничи с Философски факултет на СУ, Журналистически факултет, провинциални университети, Българска медийна коалиция, Съюз на репресираните в България.

Дейности:

Активизиране и съхранение на колективната памет и знание:

 • Конкурс за събиране на спомени, дневници, документи, снимки от комунистическия период, премиране на най-интересните
 • Визуализиране и персонализиране на паметта, издирване и откупуване (от бивши надзиратели и полицейски архиви) на снимков архив: подготовка и провеждане на изложба по случай 50 години от затварянето на лагера в Белене (най-големия концентрационен в България).
 • Експедиции за събиране на устна памет, интервюта и непублични обсъждания, създаване на аудио и видео архив.
 • На базата на спомени и събраните от конкурса документи се организират 3-4 (на година) регионални срещи, обсъждане на мемоари, публични дебати върху локалната и национална памет.
 • Създаването на база данни от събраните свидетелства и дигитален достъп. Информацията се описва и публикува на създадения за целта на проекта интернет портал.

Обществена и институционална медиация:

 • Създаване на интернет портал, представящ всички инициативи и резултати от проекта, както и на други инициативи по тематиката, дигитализиране и широка достъпност до материалите, събрани от проекта.
 • Създаване на тематична библиотека, библиография, тематичен указател, справочна литература с отворен достъп.
 • Журналистически публикации по-важни за обществото теми (натрупването на външния дълг, Възродителния процес, престъпленията на комунизма).
 • Изготвяне и провеждане на университетски семинари, студентски помагала.
 • Периодични публични представяния и oрганизиране на голяма международна конференция върху комунистическия период и Прехода.
 • Национална фото-изложба на престъпленията на комунизма по случай 50 години от затварянето на лагера в Белене.
 • Публикация на научните изследвания, достъпност и популяризация.

Академична медиация:

 • Конкурс за набиране на изследователи за работа в архивите и анализатори, издирване и опис на слабо познати или неизвестни документи.
 • Сформиране на работни групи (3-4 изследователи с различен академичен ранг) от избраните изследователи по “направления”.
 • Въвличането на млади изследователи към темата, стипендии за докторанти с интерес към изследване на комунизма.
 • Изследване на институционалната памет, работа с официалните архиви на комунистическата държава, издирване и публикация на слабо известни или неизвестни документи. Анализ на документите.
 • Регулярни срещи на тематичните работни групи, представяния на етапите от изследванията по време на регионалните срещи.
 • Финални представяния на изследователската работа, обсъждания от всички работни групи по проекта.
 • Публикация на обсъжданията, статии и монографии на изследователите.

Проектът се осъществява със финансовото съдействие на CEE Trust.