“Преорани слогове. Колективизация и социална промяна…”

gruev-bookКолективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век

Автор: Михаил Груев
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт “Отворено общество” и СИЕЛА
София 2009

Книгата е резултат от работата на Михаил Груев, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0450-5

СЪДЪРЖАНИЕ

Методологически подходи, цели и граници на изследването

I. В навечерието на голямата промяна

1.1. Състояние, идеи и алтернативи в българското земеделие през 30-те и началото на 40-те години на XX век

1.2. Селото в Българския северозапад между променящата се традиция и неосъществената модернизация

II. Налагането на съветския модел

2.1. Новият дневен ред на село

2.2. Безотказаният инструментариум

а. нарядната система

б. Посевните планове

в. Социалната стратификация и сегрегация

г. Ценовата политика

д. Купонната система

е. Данъчната политика

ж. Психологическият натиск

2.3. Далечният Български запад и новият режим

III. Към масовизация

3.1. “Синдромът на кукувичето”

3.2. “Окото на бурята”

IV. Стратегии на съпротивата

4.1. Вълненията във Врачанско, Белослатинско и Оряховско

4.2. Натиск и противодействие във Видинско и Кулско

4.3. Границата като заплаха, спасение и … даденост. (Българо-югославската конфронтация и нейното отражение край Тимок)

V. Стратегии на адаптацията

5.1. Бавното приспособяване

5.2. Една предизвестена развръзка

VI. Дълготрайни ефекти

6.1. Трудният път към града

6.2. Промени в структурата на рода и семейството

6.3. От “новата обредност” до “социалистическата празничност”

Заключение

Източници

Литература

Съкращения

Резюме на английски