Преподреждането на обществото

Прочитането отдолу на историята на комунизма дава възможност не само да се разкрие съдбата на отделни индивиди, но се явява възможност за осветляване на колективни феномени, за свързване на историческия разказ със социологични обяснения.

Страници от социалната история на комунизма в България

Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Ивайло Знеполски

Съставител: Михаил Груев

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство СИЕЛА със финансовата помощ на Фондация „Америка за България“

София 2021

ISBN: 978-954-28-3701-5

Поръчайте онлайн от книжарницата на Сиела.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор – Михаил Груев

Първа част: ПРОЦЕСИ В СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ

Райна Гаврилова: „Опитомяването“ на селото: селяните и потреблението по време на комунизма

Даниел Вачков: Работното място на индустриалния работник

Даниела Колева: От “дъртата реакция” до “активните борци”: идеологически конструкти и социални сценарии на старостта

Втора част: СУБГРУПИ: МАРГИНАЛИЗИРАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, ПРЕСЛЕДВАНЕ

Мартин Иванов: „Бивши хора“: към унищожението на една „класа“

Момчил Методиев: „Изменникът на родината“: социална значимост на измяната и бягствата през границата

Михаил Груев: Две маргинални групи в „обществото на равенството“: социално конструиране и стигматизиране

Трета част: СТАТУТЪТ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФЕСИИ

Петя Славова: Архитекти, адвокати и комунистически режим в българия: сравнителна социална история на професионалната (не)автономия

Пламен Дойнов: Създаването на новия нрб писател: механизми и модели

Четвърта част: ВСЕКИДНЕВИЕ И СЪПРОТИВА

Иван Еленков: За природата на всекидневните неща през епохата на социализма, за институционалната им организация и управление

Петя Кабакчиева: Съпротивляващият се човек – всекидневието срещу комунистическия режим