“Социалното инженерство”

social-engineering-coverПолитики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България

Автор: Пепка Бояджиева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.

София 2010
ISBN: 987-954-28-0714-5

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор: Две метафори – матрьошката и корубата на костенурката

Глава първа: Теоретични ориентири: Ценности и политики в съвременното висше образование

1.1. Отвъд очевидното: висшето образование като институция

1.2. Политиките на достъп и прием в системата на съвременното висше образование

1.3. Социалната справедливост във висшето образование – мисия (не)възможна?

1.4. От теорията към практиката: политики за реализиране на социалното измерение на висшето образование

1.5. Приемът във висшето образование през комунистическия режим като инструмент за социално инженерство – постановка на проблема

1.5.1. Социалното инженерство

1.5.2. Социално-конструиращата роля на нормативните актове

1.5.3. За границите и емпиричната основа на настоящото изследване

Глава втора: Институционализация на социалистическата система за прием във висшите училища

2.1. Превръщане на системата за прием на студенти от академичен в държавен (партиен) проблем

2.2. Основни характеристики на социалистическата система за прием на студенти

2.2.1. Апроприация на политиките за прием от държавни и партийни органи

2.2.2. Централно планиране на приема на студенти

2.2.3. Партийна и идеологическа произведеност на политиките за прием

2.2.4. Нарушаването на правилата като правило – нерегламентираният прием

Глава трета: Приемът във висшето образование като политически инструмент за социално инженерство – форми на дискриминация

3.1. Чистката

3.2. Забраните

3.3. Властта на етикета: ОФ-бележките

Глава четвърта: Приемът във висшето образование като политически инструмент за социално инженерство – привилегиите

4.1. Социалните привилегии

4.1.1. Привилегии на основата на социален произход

4.1.2. Привилегии на основата на изявена партийна вярност на родителите

4.1.3. Привилегии на основата на работнически статус

4.1.4. Привилегията – подготвителни курсове за младежи с работнически и селски произход

4.1.5. Привилегии на основата на териториален признак и приоритетни специалности

4.1.6. Привилегии на основата на етнически признак

4.1.7. Привилегии на основата на пол

4.1.8. Привилегията „да бъдеш извън правилата”

4.2. Академичните привилегии

Глава пета: Ерозията на социалистическата система за прием във висшите училища

5.1. Осъзнаването на обезправената академична общност

5.2. Оспорването на целесъобразността и публичната легитимност на социалните привилегии

5.3. Увеличаването на „тежестта” на академичните критерии

5.4. (Не)Възможната промяна на социалистическата система за прием във висшите училища

Глава шеста: Резултатът от социалното инженерство

6.1. Масовизиране и „политическа география” на висшето образование

6.2. Промененият социален състав на студентите

6.3. Контролираната социална мобилност

6.4. „Повече=по-лошо”: Принизеното качество на висшето образование

6.5. Корумпиране и морална деградация на обществото

6.5.1. Страх и съблазняване: политиките на прием като инструмент за овладяване на обществото

6.5.2. „Моралът” на обществото на привилегиите

Глава седма: (Не)Уникалността на българския случай

Заключение: Да бъдеш и(ли) да следваш

Приложение I: Документи и нормативни актове

Приложение II: Съдби

Литература, нормативни актове и архивни единици