Трудният разказ

Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото

Съставители: Александър Кьосев и Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2017

ISBN: 978-954-28-2326-1

Изследванията, които са публикувани в тази книга, са резултат от научния проект “Модели на тревожност” (2008-2011), финансиран от Фонд “Научни изследвания”.

Поредицата “Минало несвършено” се издава с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.

Съдържание

ПРЕДГОВОР: Модели на тревожност
Проектът и неговата хипотеза, представени от Александър Кьосев

1. Даниела Колева: Социализмът като биографичен проект:
наративни ресурси и стратегии на разказване

2. Илия Илиев: Семейната история като ресурс при разказите за социализма

3. Надежда Гълъбова: Случки и случайност: ролята на случая в биографичните разкази за социализма

4. Теодора Карамелска: Траектории на страданието: „възродителният процес“ в биографичните разкази на българските турци

5. Елена Стойкова: Производство на себе си в разказа за социализма и производство на социализма в разказа за себе си

6. Николай Вуков: Мемоарни свидетелства в публицистичен контекст: (авто)биографични разкази, спомени и писма в българския периодичен печат от 90-те години на ХХ век

7. Георги Господинов: Лексиконът: към дискурса на детството и юношеството през социализма

8. Галина Гончарова: Социалистическите биографии на поета

9. Галина Георгиева: Интелектуални позиции (категориите „скрито“ и „открито“ в мемоарите на Вера Мутафчиева и Богомил Райнов)

10. Кристина Йорданова: Автобиографичният аз в мемоарите и свидетелствата за социализма (в съчиненията за социализма на писатели, културни дейци и учени)

11. Александър Кьосев: Живот в несвободата: пет успоредни животописа

СЛЕДГОВОР: Структурата на хаоса