Устна история на комунизма в България (1944-1989)

от две части:

(1) дълбочинни интервюта с хора, живели по времето на комунистическата власт и

(2) конкурс за написване на житейски разкази или на предоставяне на автентични дневници от времето на комунизма.

Период на изпълнение: 2010 – 2012 г.

Целта ни е да създадем богата база данни от житейски разкази на хора, живели през комунизма. Както е отбелязано при самото формулиране на темата, тази база данни ще включва информация от два вида извори – интервюта и писмени житейски разкази, получени по линията на обявен конкурс за написване на спомени или предоставяне на автентични дневници от периода 1944-1989 г. Двете форми на свидетелстване имат много общи неща и в същото време предполагат различна степен на съзнателност и съотношение между спонтанност и автоцензура. От тази гледна точка те плодотворно се допълват и предлагат плоскост за взаимна верификация. Трудно може да предвидим кои и колко ще участват в конкурса за написване на спомени и предоставяне на лични дневници.

Изследването ще използва методите на устната история, съчетани с аудио и видео документиране на анкетираните обекти.

Реализирането на проекта ще подпомогне трудния, но все пак необратим, процес на преодоляване на комунистическото наследство. От една страна много хора ще получат възможност да говорят, да свидетелстват за времето, в което е протекъл живота им. А оповестяването по един или друг начин на техните истории и размисли ще вдъхнат кураж на тези, които още са в плен на мълчанието. От друга страна тези свидетелства са безценен извор за историята – те ще способстват за по-точно и по-детайлно разбиране на периода, приближавайки академичната история до живота и съдбата на обикновените хора. Това е един начин хората да се почувстват част от голямата история и да увеличат капацитета си за оценка на феномена комунизъм.

Проектът се подкрепя от Фондация “Америка за България”.