Циганите в годините на социализма

Политиката на българската държава към циганското малцинство

Автор/и: Пламена Стоянова

София: Парадигми
2017

Пламена Стоянова завършва „История” със специалност „Архивистика и документалистика” (2003) и магистърска програма „Архивистика и документалистика” (2005) в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Политиката на държавата към циганското население в България (1944 – 1989)” в същия университет. От 2013 г. е главен асистент в Секция „Балканска етнология” към Етнографския институт с музей при БАН и хоноруван преподавател- към катедра „История на България” на Софийския университет. Специализира в Universitat Innsbruck – Австрия (2008) и в Московски и Государственньы университет имени „М. В. Ломоносова” – Русия (2010). Пламена Стоянова е автор на научни статии и конферентни доклади, свързани с политиките към малцинствата в България и цензурата в Българската телеграфна агенция.

Настоящите й интереси са в областта на провежданите политики към циганското малцинство в България в годините на социализма и гражданските протести в страната след 1989 г.
Монографията „Циганите в годините на социализма” изследва основните аспекти от живота на циганското население в периода 1944 – 1989 г„ проследява механизмите на приобщаване на малцинството и резултатите от провежданата политика. За да се обяснят и разберат по-добре успехите и неуспехите на тези държавнически усилия, в изложението е разработена предисторията на циганите по българските земи, както и някои от особеностите на тяхното групово разнообразие и традиции.