Reshuffling Society

Reading the history of communism from below opens prospects not only to individual life trajectories but sheds light on collective phenomena and links historical narratives with sociological insights.

Pages on Social History of Communist Bulgaria

Studies on the 80th Anniversary of Prof. Ivaylo Znepolski

Editor: Michail Gruev

Published by the Institute for Studies of the Recent Past with the financial support of America for Bulgaria Foundation.

Sofia 2021

ISBN: 978-954-28-3701-5

Order now

Contents are in Bulgarian.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор – Михаил Груев

Първа част: ПРОЦЕСИ В СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ

Райна Гаврилова: „Опитомяването“ на селото: селяните и потреблението по време на комунизма

Даниел Вачков: Работното място на индустриалния работник

Даниела Колева: От “дъртата реакция” до “активните борци”: идеологически конструкти и социални сценарии на старостта

Втора част: СУБГРУПИ: МАРГИНАЛИЗИРАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, ПРЕСЛЕДВАНЕ

Мартин Иванов: „Бивши хора“: към унищожението на една „класа“

Момчил Методиев: „Изменникът на родината“: социална значимост на измяната и бягствата през границата

Михаил Груев: Две маргинални групи в „обществото на равенството“: социално конструиране и стигматизиране

Трета част: СТАТУТЪТ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФЕСИИ

Петя Славова: Архитекти, адвокати и комунистически режим в българия: сравнителна социална история на професионалната (не)автономия

Пламен Дойнов: Създаването на новия нрб писател: механизми и модели

Четвърта част: ВСЕКИДНЕВИЕ И СЪПРОТИВА

Иван Еленков: За природата на всекидневните неща през епохата на социализма, за институционалната им организация и управление

Петя Кабакчиева: Съпротивляващият се човек – всекидневието срещу комунистическия режим